ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานนวนคร)

ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตประจำเดือนและวิเคราะห์หาผลต่างของผลผลิตกับแผนการผลิต
 • จัดทำรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 • วางแผนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนและวิเคราะห์หาสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับ
 • วางแผนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนและวิเคราะห์หาสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับ
 • จัดทำรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 1 – 3 ปี หากเคยผ่านงานต้นทุนในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความรับผิดชอบ
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานบัญชี และงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 7 -10 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี เช่น Accpac , Express ,โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 7 - 10 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ตำแหน่งงาน :

QA/QC Manager

ความรับผิดชอบ
 • วางแผนงาน และ ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าสำเร็จรูป
 • วิเคราะห์ และ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมคุณภาพนำเสนอผู้บริหาร
 • On the job training
 • ประชุมร่วมกับฝ่ายอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 5 - 10 ปี
 • หากมีความรู้ด้าน R&D จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพเกี่ยวกับอาหาร เช่น ISO9001 , GMP , HACCP , HALAL
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • สวัสดิการอื่น ๆ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2558

สำนักงานใหญ่

640 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ติดตามรับข่าวสาร