Job recruitment

Position :

พนักงานขับรถส่งสินค้า นวนคร

Responsibility
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 • ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหตุ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ สุภาพ ขับรถไม่ประมาท
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิ ม. 3 ขึันไป
 • มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ อื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานส่งสินค้า หรือรู้จักเส้นทางใน กทม. และ ต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

วิศวกรเครื่องกลโรงงาน

Responsibility
 • ดูแลเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ดูแลงานโครงการวิศวกรรมภายในโรงงาน
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้าจบ ปวช ปวส ภานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 30ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ QC/QA ไลน์

Responsibility
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด
 • แก้ไขปัญหาและวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 • **ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์
Qualifications of Applicants
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC/QA สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ Product Design ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)

Responsibility
 • ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ผสม ผสาน โดยการนำวัสดุ กรรมวิธีการผลิต ลักษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และตลาด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านอาหาร
 • นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตาม Concept Design
 • พัฒนาสินค้าและการออกแบบให้ตรงความต้องการขององค์กร
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (7.30 - 17.40 น.)
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เช่น lllustrator,Photoshop,lightroom
 • ต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ งานเขียนแบบ AutoCAD Computer 2D,3D **Computer 3D ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 • Positive Thinking สามารถปรับตัวได้, มีน้ำใจ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่เบิก-จ่ายคลังสินค้า FG

Responsibility
 • รับ - จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามเอกสารรับเข้า - ใบเบิกของทางผลิต
 • ตัด Stock การเบิก- จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องลงใน App / ตรวจนับ Stock ประจำวันและทุกสิ้นเดือน
 • จัดเก็บบรรจุภัณฑ์เข้าLocation ที่กำหนดไว้ใน App ให้ถูกต้อง และติดป้ายบ่งชี้ให้ถูกต้อง
 • ทำเอกสารใบส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหาเพื่อส่งคืนให้ Supplier
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, Internet ได้
 • มีทักษะการจัดการที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

Sale E-commerce ประจำสาธุประดิษฐ์

Responsibility
 • รับผิดชอบเป้าหมายและบริหารงานขายในระบบ Online ดำเนินการขายสินค้าผ่านทาง LAZADA, Shopee, JD,Facebook,IG,Line และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด
 • วางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า
 • ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด และคิดโปรโมชั่น เพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
 • คิดและวางแผนช่องทางการโปรโมท ในแต่ละช่องทางต่างๆ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)
 • ดูภาพรวม P/L ของ E-Commerceให้อยู่ใน KPI ที่ทางบริษัทกำหนด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละช่องทางเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • เวลาทำงาน 7.30 - 17.40 น.
Qualifications of Applicants
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • อายุ : ตั้งแต่อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า เข้าใจและรู้ระบบ FB Ads / การทำ CPAS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ ขายใน และสามารถทำ Platfrom อื่น ๆ เช่น Lazada Shopee JD Central Line@ Myshop Website
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า ใน Lazada , Join campaign, ใช้เครื่องมือใน Shopee ได้เป็นอย่างดี
 • รู้ระบบหลังบ้านและเข้าใจเครื่องมือในแต่ละช่องทางเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รับแรงกดดันได้ดี
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย TT

Responsibility
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมายการขายที่ท้าทายเพื่อให้ทีมตลาดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการแบ่งเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางหรือไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้
 • ใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชาได้
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

Responsibility
 • กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ
 • บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยทีสุด
 • บริหารเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกผลิตให้มีความพร้อมในการใช้งานและถูกต้องเที่ยงตรง อีกทั้งต้องปลอดภัยในการใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ
 • จัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายบริษัท
 • บริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดี
 • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหา เพื่อป้องกันและชี้แจงลูกค้าและฝ่ายบริหาร
 • ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปี ในธุรกิจอาหาร
 • มีภาวะผู้นำ วางแผน สร้างทีม นำทีมได้ และแก้ไขปัญหาได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทุ่มเท และกล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO9001 , GMP , HACCP
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.

Certified quality assurance systems GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC through the system in 2558.