Job recruitment

Position :

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Responsibility
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วน
 • สรรหาผู้จัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สั่งซื้อร้องขอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้สินค้าตามที่กำหนด
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel, ได้
 • มีทักษะการจัดการและการคัดสรรที่ดี,มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Modren Trade

Responsibility
 • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า
 • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดเป้าหมายการขายที่ท้าทายเพื่อให้ทีมตลาดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการแบ่งเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด
 • งานประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
Qualifications of Applicants
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านขาย 1-3 ปี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางหรือไปปฏิบัติการต่างจังหวัดได้
 • ใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
 • ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ QC/QA ไลน์

Responsibility
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด
 • แก้ไขปัญหาและวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 • **ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์
Qualifications of Applicants
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC/QA สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)

Responsibility
 • กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • สามารถจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาด คำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถของพนักงานขายที่จัดสรรลงในแต่ละพื้นที่ต่างๆ
 • การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด ติดตามการเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันนั้นเพื่อหาจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบ
 • การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และวางแผนงานอื่นๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Power point และ Report Excel, Paper
 • หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนกได้ดี
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย หรือที่กี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ การประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่สำรวจ
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี รับฟังลูกค้า สื่อสารกับผู้อื่นได้
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)

Responsibility
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบงานบัญชี และงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณ
 • ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
Qualifications of Applicants
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 - 7 ปี หากมีประสบการณ์บัญชีในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี เช่น all in one , โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถทำงานในความกดดันได้
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

เจ้าหน้าที่ธุรการวิศวกรรม (ประจำโรงงาน นวนคร)

Responsibility
 • บันทึกข้อมูลเบิก-จ่าย Stock Parts
 • บันทึกค่าใช้จ่าย budget และ สรุป KPI แผนก
 • ออกMemo สรุปรายการสั่งซื้ออะไหล่-เครื่องมือ ออกP/R
 • บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม และ break down ของเครื่องจักร
 • จัดทำ ควบคุม และสรุปรายงานแผนการบำรุงรักษาPMเครื่องจักร
Qualifications of Applicants
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา วิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

ผู้ช่วยช่างเทคนิค

Responsibility
 • เป็นนผู้ช่วยช่างในการประกอบ ติดตั้ง Wiring ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)และแก้ไข(CM)ตามแผนซ่อมบำรุง
 • สามารถดำเนินการแก้ไข หรือ ซ่อมแซม งานด้านระบบไฟฟ้า ตามใบแจ้งซ่อม
 • ช่วยตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • งานซ่อมบำรุงทั่วไป ซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้บังคัญบัญชามอบหมาย
Qualifications of Applicants
 • ปวช. - ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 24- 30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมบำรุง หรือ เคยทำงานรับเหมา
 • ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ (ไฟฟ้า , Mechanical)
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.
Position :

ขับรถผู้บริหาร

Responsibility
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
 • ดูแลและตรวจเช็คเครื่องยนต์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลผู้บังคับบัญชา
 • ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน ล่วงเวลาเป็น OT
Qualifications of Applicants
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Google Map ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ คล่องแคล่วในการทำงาน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือเกี่ยวข้องด้านยาเสพติด
 • มีใบขับขี่รถยนต์ ขับรถโดยไม่ประมาท
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • มีความหยืดหยุ่นเวลาทำงาน (เวลาเริ่มงาน-เวลาเลิกงาน)
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยค่าฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
Interested job Send a recent photo and proof.

Certified quality assurance systems GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC through the system in 2558.